fbpx

Konkurs fotograficzny

 

W tym roku, mamy propozycję dla młodych adeptów sztuki postrzegania świata poprzez okienko w aparacie fotograficznym wszelkiej maści :). Konkurs skierowany jest do ucznów przemyskich szkół. Opis i regulamin dostępny poniżej.

 

Narodą dla zwycieżcy, będzie prezentacja swojego dzieła w sobotę 19 listopada przed ostatnim pokazem slajdów. Przewidziane są także inne nagrody ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu.

 

 

Karta Zgłoszenia Prezentacji do konkursu

NIEZAPOMNIANE PODRÓŻE

Festiwal slajdów podróżniczych na ekranie kinowym –
PRZEMYŚLne PODRÓŻE
Przemyśl, 19-20 listopada 2022 roku

   

Tytuł prezentacji:

.........................................……...........………………………………………………………..

Twórca:

.........................................……...........………………………………………………………..

Czas:

.........................................……...........………………………………………………………..

Kilka zdań o prezentacji:

.........................................……...........……………………………………………………….. .........................................……...........……………………………………………………….. .........................................……...........……………………………………………………….. .........................................……...........………………………………………………………..

Adres do korespondencji, telefon
e-mail, wiek

.........................................……...........……………………………………………………….. .........................................……...........………………………………………………………...

 

                                             Regulamin konkursu

 

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kulturalne w Przemyślu.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
 3. Celem konkursu jest pobudzenie twórczości artystycznej młodych osób i popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.
 4. Do konkursu mogą być zakwalifikowane prezentacje multimedialne zawierające fotografie
  o tematyce podróżniczej, przedstawiające ciekawe miejsca, ludzi, krajobrazy. Prezentacja musi być połączona z narracją autora komentującą prezentowane fotografie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania pracy z konkursu z powodu wadliwej jakości technicznej uniemożliwiającej prezentację.
 6. Komisja Kwalifikacyjna dokona wyboru trzech najlepszych prezentacji. Praca najwyżej oceniona zostanie pokazana publiczności w pierwszym dniu Festiwalu Slajdów Podróżniczych na Ekranie Kinowym – Przemyślne Podróże oraz zostanie przyznana jej nagroda finansowa. Informacje na temat wyników prac Komisji Kwalifikacyjnej będą opublikowane na stronie internetowej organizatora Festiwalu.
 7. Zgłoszenie prezentacji jest bezpłatne. Każdy twórca może zgłosić maksymalnie jedną prezentację.
 8. Komisja Kwalifikacyjna zakwalifikuje do Festiwalu prezentacje o czasie trwania do 15 minut
  i zawierających nie więcej niż 50 slajdów
  .
 9. Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej są ostateczne i niepodważalne. Komisja Kwalifikacyjna nie jest zobowiązana do wyjaśniania swoich postanowień.
 10. Warunkiem dopuszczenia prezentacji do konkursu przez Komisję Kwalifikacyjną jest dołączenie do prezentacji poprawnie wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia Prezentacji świadczącej
  o posiadaniu praw autorskich do zdjęć i tekstu i akceptacji Regulaminu (podpisany wydruk lub skan zapisany w Pdf. na adres email). W przypadku uczestników poniżej szesnastego roku życia Karta Zgłoszenia oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych wizerunkowych, musi zostać podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego – warunek konieczny uczestnictwa.
 11. Zdjęcia powinny być zrobione w wysokiej jakości i całość zaprezentowana w programie Microsoft PowerPoint i wysłane za pomocą platformy internetowej wetransfer.
 12. Termin nadsyłania prezentacji wraz z kartą zgłoszenia i podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych upływa dnia 14 listopada 2022 r. - jest to nieprzekraczalna data wpływu prezentacji na email:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                    w temacie: konkurs NIEZAPOMNIANE PODRÓŻE

OŚWIADCZAM, ŻE PREZENTACJA NIE ZOSTAŁA ZREALIZOWANY NA ZLECENIE KOMERCYJNE ORAZ ZAPOZNAŁEM SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU KONKURSU I AKCEPTUJĘ JEGO TREŚĆ BEZ ŻADNYCH ZASTRZEŻEŃ oraz POSIADAM PEŁNE PRAWA AUTORSKIE DO ZGŁOSZONEJ PREZENTACJI.

data i czytelny podpis: ...........................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kulturalne w Przemyślu
z siedzibą przy ul. Stanisława Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl w celu organizacji Konkursu NIEZAPOMNIANE PODRÓŻE.

Dane obejmują moje imię, nazwisko, adres do korespondencji, wiek, numer telefonu.

Jestem świadomy/świadoma, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.

.................................................................

.................................................................

miejscowość i data

czytelny podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych wizerunkowych przez organizatora w celu promocji Programu, publikacji mojego wizerunku w dokumentacji fotograficznej i filmowej na stronie internetowej Centrum Kulturalnego w Przemyślu i mediach.

…………………………………………………                                                                                 ……………………………………

Miejscowość, data                                                                                                                                    podpis

 

 

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Kulturalne w Przemyślu
  z siedzibą przy ul. Stanisława Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani uzyskać mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 3. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i obsługi uczestników, w tym wyłonienia zwycięzców/laureatów XVI Festiwalu Kina Niezależnego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez Centrum Kulturalne w Przemyślu lub do czasu cofnięcia zgody.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom/mogą być przekazywane współorganizatorom oraz partnerom wydarzenia.
 6. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Centrum Kulturalnego w Przemyślu dostępu do danych, które Pana/Panią dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 7. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych, co jednak nie ma wpływu na wcześniejsze ich przetwarzanie.
 8. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia realizację celu opisanego w punkcie 3.
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Loading...

 

 

 

Plik do edycji można pobrać z tego linka Regulamin konkursu